nivo slider image

Rodo

Sprawozdania roczne 2019 ZEAS

https://bip.malopolska.pl/nnsurzednicze1,a,1787457,2019.html

 

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych dotyczy: uczniów/dzieci, rodziców/ opiekunów prawnych, innych osób, których dane przetwarzamy ze względu na realizację obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż

1)Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Konarach, ul. Szkolna 13, Konary 32-031 Mogilany

2)Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust.1 lit. c jeżeli będzie ciążył na nas obowiązek prawny, lit. b gdy konsekwencją będzie zawarcie umowy, a także realizacja działań przed jej zawarciem, lit. a jeżeli będzie potrzebna zgoda.

3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy lub w oparciu o uzasadniony interes administratora.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zdjęcia lub wyniki z  konkursów/ zawodów / wycieczek- jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda mogą pojawiać się na portalach społecznościowych lub stronach internetowych czy prasie.

5) Każde dziecko/uczeń, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane szkoła przetwarza posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody w zakresie, którym była udzielona bez wpływu na przetwarzanie przed jej odwołaniem

6) Dziecko, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane szkoła przetwarza, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oraz w celu zawarcia umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją nie podania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą powodować trudności w kompleksowej realizacji zadań.

8) Jeśli pojawią się pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  odo.dmarek@onet.pl

 

 9) Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeżeli będziemy zmuszeni przetwarzać szczególne kategorie danych, min. dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2.

 

 

 

 

Informacje nt. Inspektora Danych Osobowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach,  działając na podstawie artykułu 37 RODO wskazującego na obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  zwanego IOD  z dniem 25-05-2018 roku  powołuję Panią Dorotę Marek do pełnienia zadań Inspektora Ochrony Danych  zwanego IOD.  

Kontakt:  odo.dmarek@onet.pl   

Zadania IOD zostały uregulowane w artykule 39 RODO.

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa 
  w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

 

Szczegółowe zadania IOD  zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz w Instrukcji Zarządzania RODO dostępnej w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Regulamin Monitoringu Wizyjnego

 1. Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie szkoły
 2. System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer, rejestrator, oprogramowanie do obserwacji zapisów
 3. Monitoringiem objęty jest:

– budynek Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany  (korytarze)

– teren wokół budynku (wejście główne, drogi dojścia, wyjście ewakuacyjne, teren zlokalizowany wokół niego, ogrodzenie terenu)

4  Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę

 1. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia nadane przez dyrektora (Administratora Danych Osobowych)
 2. Osoby upoważnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu to:

–  inspektor ochrony danych

– dyrektor

– osoby upoważnione przez Dyrektora w celach określonych w pkt 1.

– pracownicy firm serwisujących system monitoringu na mocy umowy powierzenia

 1. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu
 2. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez dyrektora/osobę upoważnioną w celach określonych w pkt 1
 3. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy
 4. Zapis monitoringu nie może być udostępniony wszystkim osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia ze względu na brak możliwości anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób
 5. Zapisy monitoringu przechowywane są do nadpisania nie dłużej jak 14 dni, chyba, że zarejestrowany obraz będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada dyrektor (Administrator Danych Osobowych)
 6. Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery) umieszczana jest w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do obiektów.

 

 • administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
 • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym
 • podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) na podstawie Art. 154 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do nadpisania nie dłużej niż 14
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych ale w uzasadnionych przypadkach to prawo może podlegać ograniczeniu
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dmarek@onet.pl
Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany, tel.: 12 270 41 42, e-mail: spkonary@poczta.onet.pl
Copyright by www.spkonary.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content