nivo slider image nivo slider image

Procedury

Procedura  dotycząca Koronowirusa

Przepisy ogólne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkołach i placówkach, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę i placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek,

Na podstawie:

O B W I E S ZC ZE N I A  M A R S ZA Ł K A  S E J M U  R ZE C ZY P O S P O L I T E J P O L S K I E J   z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi ,  a także  w ślad za  polskim resortem zdrowia, który opublikował zalecenia i porady dla osób, które w ciągu dwóch ostatnich tygodni wróciły z Chin lub miały kontakt z kimkolwiek, kto mógł zarazić się wirusem z Wuhan.
OZNAJMIA:

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni Ty lub Twoje dziecko, które jest uczniem szkoły  byliście w Chinach lub miejscach gdzie wytępują przypadki  Koronawirusa lub  miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy:

 • temperatura ciała powyżej 38℃

 • kaszel, duszność

NIE PRZYPROWADZAJ SWOJEGO DZIECKA DO SZKOŁY  DO MOMENTU, AŻ MEDYCZNIE NIE ZOSTANIE ONO ZDIAGNOZOWANE POD KĄTEM POTENCJALNEGO OBCIĄŻENIA  KORONOWIRUSEM COVID-19

Powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania i natychmiast tym fakcie powiadomić Dyrektora Szkoły .

Dyrektor szkoły na podstawie Polskiego Resortu Zdrowia przypomina, że istotna przy wystąpieniach objawów chorobowych jest wizyta w Chinach lub kontakt z osobą, która była w ostatnim czasie w Chinach.

Mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. Warto pamiętać przy tym, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak:

 • temperatura ciała powyżej 38℃;

 • ogólne złe samopoczucie;

 • bóle mięśni i stawów;

 • kaszel, katar, duszność

Zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz punktów do których należy się udać lub nawiązać kontakt w przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem COVID-19 lub ,gdy ktoś miał kontakt z osobą ,która przyjechała z Chin i wystąpiły objawy chorobowe.

Małopolskie:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie Tel. 12 424 73 55 (IP zakaźna)

Tel. 12424 73 49/50 (lekarz dyżurny)

Tel. 12424 73 46 (Dyżurka lekarzy nocnych)

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego (12 644 01 44- 12 622 94 65)

Koronawirus COVID-19 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów.

Wirus COVID-19 , może utrzymywać się na nieożywionych obiektach takich jak np. metal, plastik czy szkło nawet do 9 dni.  

             Należy pamiętać o częstym myciu rąk (min.30 sek.) wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu . Dyrektor szkoły  na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawia instrukcje mycia rąk. (Zdjęcie Źródło GIS)

Znalezione obrazy dla zapytania: gis jak myć ręce

                                                                                               

Jeśli stan zdrowia ucznia  w trakcie pobytu w szkole  nagle się pogorszył, wystąpiła wysoka gorączka ,duszności lub ostry kaszel ,należy go położyć w pomieszczeniu zapewniającym izolację oddechową  (Punkcie Pierwszej Pomocy). Po przybyciu rodzica należy dokonać wywiadu.

 

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez Covid-19 międzynarodowi eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:

 

 • Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol, 

 • Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce, 

 • Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą, 

 • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach, 

 • Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem, 

 • Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów, 

 • Jeśli podróżujesz do Azji, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk. 

Dyrektor Szkoły  im. Marii Konopnickiej w Konarach zastrzega wprowadzenie innych rozwiązań organizacyjno –zapobiegawczych  w celu minimalizacji przenoszenia się wirusa COVID 19 w miarę rozwoju rozprzestrzeniania  się

 

 

Procedury obowiązujące w Szkole

 1. Zagrożenia zewnętrzne:
 2. Procedura ewakuacji w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu
 3. Procedura na wypadek wtargnięcia napastnika ( terrorysty ) do szkoły 
 4. Procedura na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego
 5. Procedura na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku
 6. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły
 1. Zagrożenia wewnętrzne
 2. Procedura postepowania na wypadek występowania agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali
 3. Procedura postepowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 4. Procedura postepowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy  lub przedmiotów wartościowych – już obowiązuje – w tracie wdrażania
 5. Procedura postepowania na wypadek rozpowszechniania pornografii w szkole przez uczniów
 6. Procedura postepowania na wypadek wystąpienie prostytucji w szkole lub wśród uczniów
 7. Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole
 8. Procedura postepowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
 9. Procedura postepowania na wypadek popełnienia przez uczniów czynu karalnego
 10. Procedura postepowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

III.    Cyberzagrożenia  

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:

 1. Dostęp do treści szkodliwych , niepożądanych, nielegalnych  
 2. Cyberprzemoc
 3. Naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły
 4. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
 5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie, uwodzenie, zagrożenie pedofilią.
 6. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodów osób nieletnich.
 7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych i nieprawdziwych, szkodliwość reklam

 Z treścią publikacji możecie się Państwo zapoznać pod adresem

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/reagujemy-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/materialy-2/

zakładka :  Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów 

 

 IV . Uczestnikami procesu edukacji oprócz uczniów są także nauczyciele

 W KARCIE  NAUCZYCIELA czytamy        

Art. 63. (72) 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Przykładowe sytuacje które mogą rodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa

na podstawie przepisów Kodeksu karnego;

 Art. 222 §1 kk „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy przybranej podczas  wykonywania obowiązków służbowych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 NARUSZENIE: – Uderzenie lub podziałanie na ciało pokrzywdzonego,   np. popchnięcie, szarpanie za włosy, oblanie wodą, itp. 

Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

GROŹBA Polega na zapowiedzi ale również w innej formie oddziaływania na psychikę pokrzywdzonego, przez wykonanie gestów i zachowań np. przystawienie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do łatwopalnych przedmiotów itp.

Art. 226 §1 kk  „Kto znieważa funkcjonariusza  publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z  pełnieniem obowiązków służbowych podlega karze ograniczenia wolności albo  pozbawienia wolności do roku”

 ZNIEWAGA: ubliżanie, zachowanie w sposób obraźliwy (wyzwiska, obelgi, gesty, pisma, rysunki)  

KODEKS KARNY

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 223. § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 • 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
 • 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.
 • 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

V.Instytucje, które mogą udzielić Państwu wsparcia na terenie Gminy Mogilany oraz powiatu krakowskiego  to:   

1.Szkoła  Podstawowej im Marii Konopnickiej w Konarach

Nauczyciele

Wychowawcy

Pielęgniarka:

Pedagog

Dyrektor

 

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach

Rynek 2A, 32-031 Mogilany

 

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków

 

4.Komenda Policji w Świątnikach Górnych

Królowej Jadwigi 12, 32-040 Świątniki Górne

 

5.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

świętego Bartłomieja Apostoła 21, 32-031 Mogilany

 

W każdej niepokojącej sprawie prosimy kontaktować się ze szkołą, jesteśmy otwarci na Państwa wsparcie oraz sugestie jak jeszcze możemy poprawić bezpieczeństwo Uczniów, Nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Stopa

Dyrektor Szkoły

 

 

Kalendarz
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Najnowsze zdjęcia
9 10 8 1
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany, tel.: 12 270 41 42, e-mail: spkonary@poczta.onet.pl
Copyright by www.spkonary.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.